Habarlar

 • Dürli ýangyn söndüriji kelleleriň iş prinsipi

  1. Aýna top pürküji 1. Aýna top pürküji kellesi, Awtomat pürküji ulgamynda esasy termiki duýgur elementdir.Aýna top dürli giňelme koeffisiýentleri bilen organiki erginler bilen doldurylýar.Dürli temperaturada termiki giňelmeden soň aýna topy döwülýär we ...
  Koprak oka
 • Fireangyn pürküjiniň klassifikasiýasy

  Ot pürkýän kelleler, dik pürküji kelleler, adaty pürküji kelleler, gapdal diwar pürküji kelleler we gizlenen pürküji kelleler ýaly bäş kategoriýa bar.1. Kulon sepiji, şahanyň suwlaryna oturdylan iň köp ulanylýan pürküji ...
  Koprak oka
 • Fireangyn pürküjiniň iş prinsipi

  Spangyn söndüriji köpçülik ýerlerinde köplenç görünýär.Fireangyn heläkçiligi ýüze çykan halatynda ýangyn pürküji ýangyn howpuny azaltmak üçin awtomatiki usulda suw sepýär.Ot pürküjiniň iş prinsipi näme?Fireangyn söndürijileriň umumy görnüşleri haýsylar?Spangyn söndüriji esasan işleýän prinsipi ulanýar ...
  Koprak oka
 • Ot sepiji

  Spangyn pürküjini temperatura görä mämişi 57 ℃, gyzyl 68 ℃, sary 79 ℃, ýaşyl 93 ℃, gök 141 ℃, gyrmyzy 182 ℃ we gara 227 divided bölüp bolýar.Dökülýän pürküji, şahanyň suw üpjünçilik turbasyna oturdylan iň köp ulanylýan pürküji.Suw sepijiniň görnüşi i ...
  Koprak oka
 • Awtomatiki ýangyn sepiji ulgam

  Awtomat pürküji ulgamy, dünýäde iň täsirli öz-özüni halas ediji ýangyn söndüriji desga, iň giňden ulanylýan, iň köp sarp edilýän enjam hökmünde ykrar edildi we howpsuzlygy, ygtybarlylygy, ykdysady we amaly, ýangyn söndürmegiň ýokary üstünlik derejesine eýe.Sprinkler ulgamynda ary bar ...
  Koprak oka
 • Gowy gizlenen ot sepiji gözleýän adamyňyz bolup biler

  Gizlenen pürküji aýna lampa sepiji, nurbat ýeňli oturgyç, daşky gapak we daşky gapakdan durýar.Turba torunyň turbageçirijisine pürküji we nurbat rozetkasy oturdylýar, soňra gapagy oturdylýar.Gizlenen pürküji kelläniň paneli bezemek üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Ot sepiji hakda bir zat

  Ot sepiji hakda bir zat

  Fireangyn pürküji 1. fireangyn signalyna görä ýangyny söndüriji ýangyn pürküji: ýylylyk täsirinde öňünden kesgitlenen temperatura diapazony boýunça awtomatiki usulda başlaýan ýa-da ýangyn signalyna laýyklykda dolandyryş enjamlary tarapyndan başlaýan we suw akkordonyna sepýän .. .
  Koprak oka
 • Oorapyk we açyk ýangyn gidrantlarynyň arasynda näme tapawut bar?

  Oorapyk we açyk ýangyn gidrantlarynyň arasynda näme tapawut bar?

  Oorapyk we açyk ýangyn gidrantlarynyň arasynda näme tapawut bar?Oorapyk ýangyn gidranty: oorapyk turba ulgamy ýangyn ýerine suw berýär.Açyk ýangyn gidranty: binanyň daşyndaky ýangyn suw üpjünçilik ulgamyndaky suw üpjünçilik desgalary.Oorapyk ýangyn gidranty oda suw berýär ...
  Koprak oka
 • Dik sepiji kelle bilen maýatnik sepiji kelläniň arasyndaky tapawut

  Dik sepiji kelle bilen maýatnik sepiji kelläniň arasyndaky tapawut

  1.Dürli maksatlar: dik sepiji kellesi asma potolok bolmadyk ýerlerde ulanylýar, potolokdan uzaklyk 75MM-150MM.Topokarky gapak ýylylyk ýygnamak funksiýasynyň bir bölegini ýerine ýetirýär we suwuň 85% töweregi aşak sepilýär.Maýatnik pürküji kellesi iň giň ...
  Koprak oka
 • Pressureokary basyşly suw duman sepiji bilen ýangyn söndüriji effekti nädip gazanyp bolar?

  Pressureokary basyşly suw duman sepiji bilen ýangyn söndüriji effekti nädip gazanyp bolar?

  Fireangyn söndüriş wagtynda ýangyn ýokary basyşly suw duman sepiji şöhle ýylylygy blokirlemek usulyny ulanýar.Fireokary basyşly suw duman burunlary bilen sepilen suw dumanlary bugarmakdan soň bugyň üsti bilen ýangyny we tüsse tüssesini çalt örtýär.Bu usuly ulanmak ...
  Koprak oka
 • Ot sepiji nädip gurmaly?

  Ot sepiji nädip gurmaly?

  1 fire Ot pürküjini 1-1 nädip gurmaly.Fireangyn sepiji kelläniň gurnama ýagdaýyny we degişli gurnama talaplaryna laýyk gelmeli, adaty bolmadyk işe alyp barýan nädogry görkezmelerden gaça durmak we ýagdaýdan gaça durmak üçin birikdirilen suw turbasynyň sim meýilnamasyny kesgitläň ...
  Koprak oka
 • Suw akymynyň görkezijisini, duýduryş klapan toparyny, ýangyn pürküjini, basyş wyklýuçatelini we ahyrky suw synag enjamyny nädip düzmeli

  Suw akymynyň görkezijisini, duýduryş klapan toparyny, ýangyn pürküjini, basyş wyklýuçatelini we ahyrky suw synag enjamyny nädip düzmeli

  Suw akymynyň görkezijisi, duýduryş klapan topary, burun, basyş wyklýuçateli we ahyrky suw synag enjamy üçin dizaýn talaplary: 1 、 Sprinkler kellesi 1. closedapyk ulgamy bolan ýerler üçin pürküjiniň kellesi görnüşi we ýeriň iň pes we iň ýokary kellesi şulara laýyk gelmelidir. aýratynlyklar;Diňe suw sepýänler ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3