Fireörite jogap ýangyn söndüriji kelleler

Gysga düşündiriş:

Awtomat pürküji ulgamy, iň giň amaly we iň ýokary ýangyn söndüriji netijeliligi bolan durnukly ýangyn söndüriji ulgamlaryň biridir.Awtomat pürküji ulgamy pürküji kellesinden, duýduryş klapan toparyndan, suw akymynyň duýduryş enjamyndan (suw akymynyň görkezijisi ýa-da basyş wyklýuçateli), turbageçiriji we suw üpjünçilik desgalaryndan durýar we ýangyn dörän halatynda suw sepip bilýär.Çygly duýduryş klapan toparyndan, ýapyk pürküji, suw akymynyň görkezijisinden, dolandyryş klapanyndan, ahyrky suw synag enjamyndan, turbageçiriji we suw üpjünçilik desgalaryndan durýar.Ulgam turbageçirijisi basyşly suwdan dolduryldy.Fireangyn dörän ýagdaýynda suw sepiji hereket edenden soň derrew suw sepiň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümler bilen tanyşlyk

Ot söndüriji

Material Bürünç
Nominal diametri (mm) DN15 ýa-da DN20
K faktor 5.6 (80) ORA-da 8.0 (115)
Iş basyşy 1.2MPa
Synag basyşy 3.0MPa 3 minutlyk basyş
Çyraçy lampa Specialörite jogap
Temperaturanyň derejesi 57 ℃ 、 68 ℃ 、 79 ℃ 、 93 ℃ 、 141 ℃

Önüm goldawy özleşdirildi

Awtomat pürküji ulgamy, iň giň amaly we iň ýokary ýangyn söndüriji netijeliligi bolan durnukly ýangyn söndüriji ulgamlaryň biridir.Awtomat pürküji ulgamy pürküji kellesinden, duýduryş klapan toparyndan, suw akymynyň duýduryş enjamyndan (suw akymynyň görkezijisi ýa-da basyş wyklýuçateli), turbageçiriji we suw üpjünçilik desgalaryndan durýar we ýangyn dörän halatynda suw sepip bilýär.Çygly duýduryş klapan toparyndan, ýapyk pürküji, suw akymynyň görkezijisinden, dolandyryş klapanyndan, ahyrky suw synag enjamyndan, turbageçiriji we suw üpjünçilik desgalaryndan durýar.Ulgam turbageçirijisi basyşly suwdan dolduryldy.Fireangyn dörän ýagdaýynda suw sepiji hereket edenden soň derrew suw sepiň.

Ulanylan pürküjiniň pikiriçe, ol iki kategoriýa bölünýär: ýapyk pürküji ulgamy;Açyk pürküji ulgamy kabul edildi.Awtomat pürküji ulgamda, pürküji ýangyny ýüze çykarmak, ulgamy başlamak we ot sepmek üçin jogapkärdir.Ulgamyň esasy düzüm bölegi.Çilim sepýän kelleleriň dürli klassifikasiýa görnüşleri bar.

Çilim sepýän kelleleriň duýgurlygyna görä, pürküji kelleleri çalt jogap sepýän kellelere, ýörite jogap sepiji kellelere we adaty jogap sepiji kellelere bölmek mümkin.Adatça, sepiji kelläniň duýgurlygy, ýangyn duýduryşyny alýança sepiji kelläniň rozetkasyna çenli jogap wagty bolan jogap wagty görkezijisi (RTI) bilen aňladylýar.

Bu klassifikasiýa görä, birinji görnüş çalt jogap sepýän kelledir we jogap wagtynyň görkezijisi (RTI) 50 (m * s) 0,5-den az ýa-da deňdir;Ikinjisi, jogap wagtynyň görkezijisi (RTI) 50 (m * s) 0,5 we 80 (m * s) 0,5-den pes bolan ýörite jogap pürküji kellesi;Üçünjisi, jogap beriş indeksiniň (RTI) 80 (m * s) 0,5-den we 350 (m * s) 0,5-den pes bolan adaty jogap sepiji kellesidir.

Biz hakda

Kompaniýamyň esasy ýangyn önümleri: pürküji kellesi, pürküji kellesi, suw perdesi pürküji kellesi, köpük sepiji kellesi, irki basyş çalt jogap beriji kellesi, çalt jogap sepiji kellesi, aýna top sepiji kellesi, gizlin pürküji kellesi, ýelmeýän garyndy sepiji kellesi we ş.m. üstünde.

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda ODM / OEM özleşdirmesini goldaň.

20221014163001
20221014163149

Hyzmatdaşlyk syýasaty

1. Mugt nusga
2. Her prosesi bilýändigiňizi anyklamak üçin önümçilik meýilnamamyzy täzeläň
3. ippingüklemezden ozal barlamak üçin iberiş nusgasy
4. Satuwdan soň ajaýyp hyzmat ulgamyna eýe boluň
5. Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk, baha arzanladylyp bilner

Sorag-jogap

1.Siz öndüriji ýa-da söwdagärmi?
Biz 10 ýyldan gowrak wagt bäri hünärmen öndüriji we söwdagär, sizi görüp hoş geldiňiz.
2. Katalogyňyzy nädip alyp bilerin?
E-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz, katalogymyzy siziň bilen paýlaşarys.
3. Bahany nädip alyp bilerin?
Biziň bilen habarlaşyň we jikme-jik talaplaryňyzy aýdyň, şoňa görä takyk bahany bereris.
4. Nädip nusga alyp bilerin?
Dizaýnymyzy alsaňyz, nusga mugt we iberiş bahasyny töleýärsiňiz.Dizaýn nusgaňyzy düzen bolsaňyz, nusga almak üçin çykdajy tölemeli.
5.Men dürli dizaýn edip bilerinmi?
Hawa, dürli dizaýnlaryňyz bolup biler, dizaýnymyzdan saýlap bilersiňiz ýa-da adaty dizaýnlaryňyzy bize iberip bilersiňiz.
6.Gaplamagy gurup bilersiňizmi?
Hawa.

Synag

Önümler kemçilikli önümleriň önümçiligini ýok etmek üçin zawoddan çykmazdan ozal berk barlagdan we barlagdan geçer

cdscs1
cdscs2
cdscs4
cdscs5

Önümçilik

Dürli ýangyn söndürijiler, enjamlar we plastmassa önümçiligini goldamak üçin köp sanly import enjamlarymyz bar.

csdvf1
csdvf2
csdvf3
csdvf4
csdvf5
csdvf6
csdvf7
csdvf8
csdvf9

Şahadatnama

20221017093048
20221017093056

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň