Biz hakda

Biz kim?

Ningbo Menhai ýangyn enjamlaryny öndürýän kärhana

Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäherinde ýerleşýän Ningbo Menhai ýangyn söndüriji enjamlar öndürýän kärhana, "özleşdirmek, öndürmek, satmak we hyzmat" birleşdirýän kärhana .Kärhananyň esasy önümleri ýangyn söndüriji kelleler (özleşdirmegi goldaýar), pürküji lampalar (goldaw özleşdirmek) we dürli ýangyn söndüriji önümleriň esbaplary.

Hfgduytrrtyu

Näme üçin bizi saýlamaly?

biz hakda

 

“Salam-Tech” önümçilik enjamlary

Önümçilik enjamlaryna gyzyl zarba, üznüksiz zarba, CNC torna, sanjym galyplaýjy maşyn, pru springina we ş.m. girýär.

 

OEM & ODM kabul ederliklidir

Custöriteleşdirilen ululyklar we şekiller bar.Pikiriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz, durmuşy has döredijilikli etmek üçin bilelikde işleşeliň.
Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp, kompaniýamyza hoş geldiňiz.Nearakyn geljekde dünýäniň ähli müşderileri bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

 

Gaty hil gözegçiligi

Adaty önümler, milli adatdan daşary ýagdaý dolandyryş bölüminiň ýangyn önümlerine laýyklyk baha beriş merkezi tarapyndan berlen ýangyn önümi şahadatnamasyny we milli ýangyn söndüriji ulgam we refrakter komponentleriň hiline gözegçilik we gözegçilik merkezi tarapyndan berlen gözegçilik hasabatyndan geçdi.Käbir önümler SGS we Bureau Veritas halkara synag guramalarynyň önüm synagyndan geçdi.

KORPORAT MEDENI .ETI

Dünýä markasy korporatiw medeniýet tarapyndan goldanýar.Korporatiw medeniýetiniň diňe Impact, Infiltration we Integration arkaly emele gelip biljekdigine doly düşünýäris.Kompaniýamyzyň ösüşi, soňky ýyllarda esasy gymmatlyklary bilen goldanyldy -------Dogruçyllyk, innowasiýa, jogapkärçilik, hyzmatdaşlyk.

 

Dogruçyllyk

Kompaniýamyz hemişe ýörelgelere eýerýär, adamlara gönükdirilen, bitewiligi dolandyrmak, iň ýokary hilli, ýokary abraýy Dogruçyllyk kompaniýamyzyň bäsdeşlik ukybynyň hakyky çeşmesine öwrüldi.Şeýle ruhy alyp, her ädimimizi yzygiderli we berk ädim ätdik.

 

Innowasiýa

Innowasiýa, topar medeniýetimiziň özenidir.Täzelik ösüşe eltýär, güýçüň artmagyna getirýär, Hemmesi täzelikden gelip çykýar.Halkymyz düşünje, mehanizm, tehnologiýa we dolandyryş ugurlarynda täzelikler edýär.Kärhanamyz strategiki we daşky gurşaw üýtgemelerini ýerleşdirmek we ýüze çykýan mümkinçiliklere taýyn bolmak üçin hemişe işjeň ýagdaýda.

 

Jogapkärçilik

Jogapkärçilik, tutanýerliligi üpjün edýär.Gcompanymyz, müşderiler we jemgyýet üçin güýçli jogapkärçilik we wezipe duýgusyna eýedir.Şeýle jogapkärçiligiň güýjüni görüp bolmaýar, ýöne duýup bolýar.Toparymyzyň ösmegi üçin elmydama hereketlendiriji güýç boldy.

 

Hyzmatdaşlyk

Hyzmatdaşlyk ösüşiň çeşmesidir.Hyzmatdaşlyk topary gurmaga çalyşýarys.Win-win ýagdaýyny döretmek üçin bilelikde işlemek, korporatiw ösüş üçin örän möhüm maksat hökmünde kabul edilýär.Bütewilik hyzmatdaşlygyny netijeli amala aşyrmak bilen, kompaniýamyz, çeşmeleriň birleşmegini, birek-biregiň üstüni ýetirmegi başardy, hünärmenlere doly oýnamaga rugsat beriň