Fireangyn pürküjiniň iş prinsipi

Spangyn söndüriji köpçülik ýerlerinde köplenç görünýär.Fireangyn heläkçiligi ýüze çykan halatynda ýangyn pürküji ýangyn howpuny azaltmak üçin awtomatiki usulda suw sepýär.Ot pürküjiniň iş prinsipi näme?Fireangyn söndürijileriň umumy görnüşleri haýsylar?

Spangyn sepiji, esasan merkezden gaçyryş garyndysynyň iş prinsipini ulanýar, öň saklanan suwy suw basyşy astynda sepilen ownuk suw damjalaryna çalt dargatmak üçin.Konusyň ýokarky burçy, suw bugynyň çalt paýlanmagy we ýangynyň azalmagy üçin goralýan obýektiň daşky ýüzüni ýapmak üçin ulanylýan ýangyn pürküjiniň atomizasiýa burçudyr.Gaty ýangyny, elektrik ýangyny ýa-da ýanýan suwuk oty we ş.m. söndürmek üçin ulanylýar.

1. Kulon sepiji kellesi

Bazardaky adaty suw sepijileriň biri hökmünde, esasan parabolik görnüşli we suwy çalt ýere sepip bilýän suw üpjünçiliginiň şaha turbasyna oturdylyp bilner.Aşhanada, ussahanada, ammarda we bezegsiz beýleki ýerlerde gurnamak üçin amatly.

2. Updogry pürküji kellesi

Adatça suw üpjünçilik şahasynyň turbasyna oturdylýar we sepilen görnüş suwy potolokyň içine çalt sepip bilýän çökýän pürküji kellesine meňzeýär.Köp obýektli we çaknyşmaga ýykgyn bolan ýerlerde asmak üçin potolok örtügi, ammar we ş.m. gurmak üçin amatlydyr.

3. dinönekeý pürküji kellesi

Restoranlara, dükanlara, ýerzeminlere we beýleki ýerlere amatly, pürküji toruna gönüden-göni gurup ýa-da gurup bolýar.Suw sepmek usuly we göwrümi wertikal pürkýänlere meňzeýär.

4. Gapdal diwar pürküji kellesi

Turbageçiriji kyn ýerlerde ofis, lobbi, zal, geçelge, myhman otagy we ş.m. gurmak üçin has amatlydyr.


Iş wagty: Noýabr-19-2022