Dürli ýangyn söndüriji kelleleriň iş prinsipi

1. Aýna top pürküji

1. Aýna şar pürküji kellesi, Awtomat pürküji ulgamynda esasy termiki duýgur elementdir.Aýna top dürli giňelme koeffisiýentleri bilen organiki erginler bilen doldurylýar.Dürli temperaturada ýylylyk giňeldilenden soň, aýna topy döwülýär we turbadaky suw awtomatiki pürkmek maksadyna ýetmek üçin ýokary, aşak ýa-da dürli dizaýnlar bilen çüýşäniň gapdalyna sepilýär.Zawodlarda, hassahanalarda, mekdeplerde, maşyn dükanlarynda, myhmanhanalarda, restoranlarda, güýmenje ýerlerinde we ýerzeminlerde awtomatiki pürküji ulgamyň turba ulgamyna degişlidir.° C ~ 70° C.

2. Iş ýörelgesi.

3. Gurluş aýratynlyklary Closedapyk aýna top pürküji, pürküji kellesinden, ot aýna topundan, çüýşeli lýuboýdan, top oturgyjyndan we möhürden, nurbatdan we ş.m. 3MPa möhürleme synagyndan we gözden geçiriş elementleriniň kär derejesini bahalandyrandan soň, gurnalan nurbat ýelim bilen berkidilýär we yzygiderli gurnamak üçin bazara berilýär.Gurlandan soň, ýygnamaga, sökmäge we üýtgetmäge rugsat berilmeýär.

2. Irki ot sepiji

Awtomat pürküji ulgamynda çalt jogap berýän ýylylyk duýgur elementiň duýgurlygy.Fireangynyň başlangyç döwründe diňe birnäçe suw sepiji işe başlamaly we ot ýakmak ýa-da ýangynyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýeterlik suw sepýänlere çalt täsir edip biler.Çalt termiki jogap wagtynyň we uly pürküji akymynyň aýratynlyklary bilen, esasan ýokary göterilen ýük ammarlary we logistika kompaniýasynyň ammarlary ýaly awtomatiki pürküji ulgamlaryň ýylylyk duýgur elementleri üçin ulanylýar.

Gurluş ýörelgesi: ESFR burun esasan burun korpusyndan, top oturgyjyndan, elastik gazykdan, diregden, ýerleşýän plastinkadan, möhürleýji gapdan, çüýşeden, ot aýnasyndan we sazlaýjy nurbatdan durýar.Adaty wagtlarda, ot aýna topy pürküji korpusyna direg, ýerleşdiriş plastinkasy, nurbat we beýleki obli turbalar bilen berkidilýär we 1.2MPa ~ 3MPa gidrostatik möhür synagyndan geçýär.Fireangyndan soň, aýna topy çalt jogap berýär we ýylylygyň täsiri astynda çykýar, top rozetkasy we ýaýy gaçýar we ýangyny söndürmek we öçürmek üçin gorag meýdançasyna köp suw akýar.

3. Gizlenen pürküji kellesi

Önüm aýna top burunundan (1), nurbat rozetkasyndan (2), jaý bazasyndan (3) we jaý örtüginden (4) ybarat.Burun we nurbat rozetkasy turba torunyň turbageçirijisine birleşdirilip, soňra gapagy oturdylýar.Baseaşaýyş binýady we jaý örtügi birleşýän garyndy bilen kebşirlenýär.Fireangyn ýüze çykanda daşky gurşawyň temperaturasy ýokarlanýar.Usangyjy ergininiň ereýän nokadyna ýetilende, gapak awtomatiki usulda ýykylar.Temperaturanyň yzygiderli ýokarlanmagy bilen, howanyň temperaturasyna duýgur suwuklygyň giňelmegi sebäpli gapagyndaky burun aýnasy döwüler, şonuň üçin burun awtomatiki suw sepip biler.

4. usangyjy garyndy ot pürküji kellesi

Bu önüm, ýelmeýän garyndy elementini eredip açylýan ýapyk pürküji görnüşidir.Aýna topy ýapyk pürküji ýaly, myhmanhanalarda, söwda merkezlerinde, restoranlarda, ammarlarda, ýerasty garaageslarda we beýleki ýeňil we orta howply awtomatiki pürküji ulgamlarda giňden ulanylýar.

Öndürijilik parametrleri: nominal diametri: DN15mm Baglaýjy sapak: R “Bahalandyrylan iş basyşy: 1.2MPa Möhür synagy basyşy: 3.0MPa Akymyň häsiýetli koeffisiýenti: K = 80± 4 Nominal iş temperaturasy: 74℃ ±3.2Haryt standarty: GB5135.1-2003 Gurnama görnüşi: Y-ZSTX15-74Panany aşak süýşüriň.

Esasy gurluşy we iş ýörelgesi Suw akymy möhür oturgyjyndan çykýar we ýangyny söndürmek üçin suw sepip başlaýar.Suw akymynyň belli bir mukdary astynda, suw akymynyň görkezijisi ýangyn nasosyny ýa-da duýduryş klapanyny başlaýar, suw bilen üpjün edip başlaýar we awtomatiki sepmek maksadyna ýetmek üçin açylan pürküji kellesinden suw sepmegi dowam etdirýär.


Iş wagty: Noýabr-19-2022