Çalt jogap Fireangyn sepiji kelleler

Gysga düşündiriş:

Çalt jogap pürküji, 3 mm diametrli aýna lampa pürküji we çalt jogap pes basyşly pürküji ýaly RTI jogap wagty görkezijisi 50 (m * s) 0,5-den köp bolmadyk ýapyk pürküjini aňladýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümler bilen tanyşlyk

Ot söndüriji

Material Bürünç
Nominal diametri (mm) DN15 ýa-da DN20
K faktor 5.6 (80) ORA-da 8.0 (115)
Iş basyşy 1.2MPa
Synag basyşy 3.0MPa 3 minutlyk basyş
Çyraçy lampa Çalt jogap
Temperaturanyň derejesi 57 ℃ 、 68 ℃ 、 79 ℃ 、 93 ℃ 、 141 ℃

Önüm goldawy özleşdirildi

Çalt jogap sepiji bilen adaty jogap pürküjiniň arasynda nähili tapawutlar bar?

Göçme manydan düşünip bolýar.Ikisiniň reaksiýa tizligi başga.Belli bir gurşawda çalt jogap sepiji, onuň jogaby has duýgur we ýylylyk duýgurlygy adaty jogap pürküjisinden has ýokary.Alaw tapylansoň, ody söndürmek üçin çalt açylyp bilner.

For üçin çalt jogap beriji pürküji nirede?

1. Käbir garrylar, çagalar we maýyplar üçin köpçülikleýin dynç alyş ýerleri, hassahanalar ýa-da işjeň ýerler, şeýle hem käbir ýerasty söwda merkezleri, supermarketler ýa-da beýik pollar çalt jogap beriji pürküjileri ulanmalydyr.

2. Çalt jogap berýän pürküjileriň käbiri maýatnik görnüşi, käbiri potolok görnüşidir.Otagda potolok bar bolsa, suw sepiji aşakda ýerleşdirilip bilner.Biri giňden ulanylýan maýatnik sepiji.Suw üpjünçiliginiň turbasyna oturdyldy.Suw sepilende, parabola hödürleýär.

Ot sepýän kelleleri nädip saýlamaly?

Suw sepijini saýlamak we ulanmak gorag ýeriniň ýangyn töwekgelçiligine, gorag meýdançasynyň gurluş gurluşyna, awtomatiki pürküji ulgamynyň aýratynlyklaryna, şeýle hem akym koeffisiýentine, termiki duýgurlyk indeks RTI we iň ýokary gorag derejesine görä kesgitlenilýär pürküjiniň meýdany.Çalt jogap beriji pürküji ilki 1970-nji ýyllarda ýaşaýyş jaýlarynda, soňra bolsa 1980-nji ýyllarda ammarlarda ulanyldy.Onuň RTI 50 (m * s) -dan az.

Biz hakda

Kompaniýamyň esasy ýangyn önümleri: pürküji kellesi, pürküji kellesi, suw perdesi pürküji kellesi, köpük sepiji kellesi, irki basyş çalt jogap beriji kellesi, çalt jogap sepiji kellesi, aýna top sepiji kellesi, gizlin pürküji kellesi, ýelmeýän garyndy sepiji kellesi we ş.m. üstünde.

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda ODM / OEM özleşdirmesini goldaň.

20221014163001
20221014163149

Hyzmatdaşlyk syýasaty

1. Mugt nusga
2. Her prosesi bilýändigiňizi anyklamak üçin önümçilik meýilnamamyzy täzeläň
3. ippingüklemezden ozal barlamak üçin iberiş nusgasy
4. Satuwdan soň ajaýyp hyzmat ulgamyna eýe boluň
5. Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk, baha arzanladylyp bilner

Sorag-jogap

1.Siz öndüriji ýa-da söwdagärmi?
Biz 10 ýyldan gowrak wagt bäri hünärmen öndüriji we söwdagär, sizi görüp hoş geldiňiz.
2. Katalogyňyzy nädip alyp bilerin?
E-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz, katalogymyzy siziň bilen paýlaşarys.
3. Bahany nädip alyp bilerin?
Biziň bilen habarlaşyň we jikme-jik talaplaryňyzy aýdyň, şoňa görä takyk bahany bereris.
4. Nädip nusga alyp bilerin?
Dizaýnymyzy alsaňyz, nusga mugt we iberiş bahasyny töleýärsiňiz.Dizaýn nusgaňyzy düzen bolsaňyz, nusga almak üçin çykdajy tölemeli.
5.Men dürli dizaýn edip bilerinmi?
Hawa, dürli dizaýnlaryňyz bolup biler, dizaýnymyzdan saýlap bilersiňiz ýa-da adaty dizaýnlaryňyzy bize iberip bilersiňiz.
6.Gaplamagy gurup bilersiňizmi?
Hawa.

Synag

Önümler kemçilikli önümleriň önümçiligini ýok etmek üçin zawoddan çykmazdan ozal berk barlagdan we barlagdan geçer

cdscs1
cdscs2
cdscs4
cdscs5

Önümçilik

Dürli ýangyn söndürijiler, enjamlar we plastmassa önümçiligini goldamak üçin köp sanly import enjamlarymyz bar.

csdvf1
csdvf2
csdvf3
csdvf4
csdvf5
csdvf6
csdvf7
csdvf8
csdvf9

Şahadatnama

20221017093048
20221017093056

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň