Gizlin görnüşi Awtomatiki ot sepiji

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümler bilen tanyşlyk

Response sýörite /çalt
K-faktor 5.6 (80.6)/8.0(115.2)
Igurnamakgörnüşi maýatnik
Aýna topuň diametri 3mm / 5mm
Pkrujkagelip çykyşy Zhejiang, Hytaý

gurluşyk

Gizlenen pürküji aýna lampa sepiji, nurbat ýeňli oturgyç, daşky gapak we daşky gapakdan durýar.Turba torunyň turbageçirijisine pürküji we nurbat rozetkasy oturdylýar, soňra gapagy oturdylýar.

gurmak gurşawy

Gizlenen ot pürküji kaşaň bezeg, ýokary daşky talaplar, çäkli ýer we açyk pürküji myhmanhanalar, klublar, ofis binalary, güýmenje merkezleri we ş.m. ýaly aňsatlyk bilen çaknyşmaga sebäp bolýar.

iş ýörelgesi

Pürküji kellesi we nurbat ýeňi pürküji turba ýoluna birleşdirilýär, soňra daşky gapagy oturdylýar.Daşky gapak oturgyjy we daşky gapak örtügi (bezeg örtügi) birleşýän garyndy bilen birine kebşirlenýär.Fireangyn ýüze çykanda, daşky gurşawyň temperaturasy ýokarlanýar we ýelmeýän erginiň ereýän nokadyna ýetilýär, daşky örtük (bezeg örtügi) awtomatiki usulda ýykylýar we sepijiniň kellesiniň çüýşesi aşak gaçýar.Temperaturanyň ýokarlanmagy bilen, gapagyň içindäki aýna şar pürküji kellesi, temperatura duýgurlygy we suwuklygyň giňelmegi sebäpli döwüler, şeýlelik bilen suwy awtomatiki pürkmek üçin pürküji kellesini açar.

  • Daşky gurşawyň iň ýokary temperaturasy

 

Aşakdaky temperaturany ýapyň Burun başlangyç temperaturasy
38℃ (100℉) 57.2(135) 68.3(155)
49℃ (120℉) 73.8(165) 79.4(175)
63℃ (145℉) 73.8(165) 93.3(200)

Önümiň artykmaçlyklary

1. Burun poslama garşylyk, ýerüsti ýalpyldawuk bejermek.

2.Sort jogap wagty we ýokary söndüriş netijeliligi.

3. Suwuň birmeňzeşligi, giň aralyga pürkmek, ýitgileri azaltmak üçin ýangynyň ýaýramagyny netijeli basyp biler.

4. Ussatlyk ajaýyp we ýokary hilli

 

 

Biz hakda

Kompaniýamyň esasy ýangyn önümleri: pürküji kellesi, pürküji kellesi, suw perdesi pürküji kellesi, köpük sepiji kellesi, irki basyş çalt jogap beriji kellesi, çalt jogap sepiji kellesi, aýna top sepiji kellesi, gizlin pürküji kellesi, ýelmeýän garyndy sepiji kellesi we ş.m. üstünde.

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda ODM / OEM özleşdirmesini goldaň.

20221014163001
20221014163149

Hyzmatdaşlyk syýasaty

1. Mugt nusga
2. Her prosesi bilýändigiňizi anyklamak üçin önümçilik meýilnamamyzy täzeläň
3. ippingüklemezden ozal barlamak üçin iberiş nusgasy
4. Satuwdan soň ajaýyp hyzmat ulgamyna eýe boluň
5. Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk, baha arzanladylyp bilner

Sorag-jogap

1.Siz öndüriji ýa-da söwdagärmi?
Biz 10 ýyldan gowrak wagt bäri hünärmen öndüriji we söwdagär, sizi görüp hoş geldiňiz.
2. Katalogyňyzy nädip alyp bilerin?
E-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz, katalogymyzy siziň bilen paýlaşarys.
3. Bahany nädip alyp bilerin?
Biziň bilen habarlaşyň we jikme-jik talaplaryňyzy aýdyň, şoňa görä takyk bahany bereris.
4. Nädip nusga alyp bilerin?
Dizaýnymyzy alsaňyz, nusga mugt we iberiş bahasyny töleýärsiňiz.Dizaýn nusgaňyzy düzen bolsaňyz, nusga almak üçin çykdajy tölemeli.
5.Men dürli dizaýn edip bilerinmi?
Hawa, dürli dizaýnlaryňyz bolup biler, dizaýnymyzdan saýlap bilersiňiz ýa-da adaty dizaýnlaryňyzy bize iberip bilersiňiz.
6.Gaplamagy gurup bilersiňizmi?
Hawa.

Synag

Önümler kemçilikli önümleriň önümçiligini ýok etmek üçin zawoddan çykmazdan ozal berk barlagdan we barlagdan geçer

cdscs1
cdscs2
cdscs4
cdscs5

Önümçilik

Dürli ýangyn söndürijiler, enjamlar we plastmassa önümçiligini goldamak üçin köp sanly import enjamlarymyz bar.

csdvf1
csdvf2
csdvf3
csdvf4
csdvf5
csdvf6
csdvf7
csdvf8
csdvf9

Şahadatnama

20221017093048
20221017093056

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň