Usangyjy garyndy / pürküji lampa ESFR pürküji kelleleri

Gysga düşündiriş:

ESFR deslapky gadaganlyk effektini gazanmak üçin kesgitlenen gorag meýdanynda belli bir şekilde we dykyzlykda suw paýlamak üçin ýylylygyň täsiri astynda öňünden kesgitlenen temperatura aralygynda awtomatiki başlaýan sepiji.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümler bilen tanyşlyk

Model ESFR-202/68 ℃ P. ESFR-202/68 ℃ U. ESFR-202/74 ℃ P. ESFR-202/74 ℃ U. ESFR-242/74 ℃ P. ESFR-242/74 ℃ U. ESFR-323/74 ℃ P. ESFR-323/74 ℃ U. ESFR-363/74 ℃ P. ESFR-363/74 ℃ U.
Gurnamak Maýatnik Dogry Maýatnik Dogry Maýatnik Dogry Maýatnik Dogry Maýatnik Dogry
Akym aýratynlyklary 202 202 242 323 363
Tekstiň ululygy R₂ 3/4 R₂ 1
Nominal hereket temperaturasy 68 ℃ 74 ℃
Nominal iş basyşy 1.2MPa
Zawodyň synag basyşy 3.4MPa

Maglumat - Taryh

1980-nji ýyllarda irki basyş, çalt reaksiýa (ESFR) pürküji ulgamlar, içerki ulgamlara alternatiwa hökmünde işlenip düzüldi.Olar hakykatda ýangyny söndürmek ýa-da söndürmek üçin döredildi, adaty pürkýänler diňe ýangyna gözegçilik edip bilýärler, şonuň üçin ýangyn söndürijiler tarapyndan söndürmek zerurlygyny aradan aýyrýarlar.
Olar nähili işleýärler?ESFR pürküjiler adaty sepiji kelleleriň suwundan 2-3 esse köp çykarmak we has uly damja suwlary çykarmak üçin niýetlenendir, bu bolsa öz gezeginde adaty kellelerden çykýan damjalardan has uly güýje eýe.Netijede, suwuň köp bölegi we suwuň köp bölegi ýangynyň öçmegine mümkinçilik berýän oda ýetýär.

Arza

Umuman aýdanyňda, ESFR ulgamlary umumy beýikliginde 40 futdan, potolok beýikligi 45 futdan az bolan ammarlarda ulanylyp bilner.Şol belentliklerden ýokarda saklamaga mümkinçilik berýän pürküji ulgamy goramak shemalary bar.Bularyň arasynda pürküji pürküjiler ýa-da ESFR-iň içindäki pürküjiler bar.
ESFR ulgamlary köp sanly harytlary goramak üçin niýetlenendir.Dolandyryş tertibi (adaty) pürküji ulgamlar bilen deňeşdirilende, ammar amallarynda has çeýeligi üpjün edýär, olar diňe ulgam gurnalan wagtynda saklanylýan harytlary goramak üçin niýetlenendir.Ammar ýagdaýy ammar binasynyň bar bolan dolandyryş re systemsim ulgamlaryna oturdylan pürküjileri gurnamagy talap edýän bolsa, köplenç gurluşyk eýeleri ESFR-e geçmegi makul bilýärler, sebäbi diňe şondan soň pürküji kelleleriň zeperlenmeginden gorkmagyň zerurlygy ýok. adaty ammar amallary.Mundan başga-da, kärendeçiler tekjeleriň eýesi bolany üçin, içki pürküjileri aýyrmaly we käte her täze kärendeçi bilen çalyşmaly.Şonuň üçin ESFR ulgamyna öwrülmek uzak möhletde käwagt has tygşytly bolýar.

Biz hakda

Kompaniýamyň esasy ýangyn önümleri: pürküji kellesi, pürküji kellesi, suw perdesi pürküji kellesi, köpük sepiji kellesi, irki basyş çalt jogap beriji kellesi, çalt jogap sepiji kellesi, aýna top sepiji kellesi, gizlin pürküji kellesi, ýelmeýän garyndy sepiji kellesi we ş.m. üstünde.

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda ODM / OEM özleşdirmesini goldaň.

20221014163001
20221014163149

Hyzmatdaşlyk syýasaty

1. Mugt nusga
2. Her prosesi bilýändigiňizi anyklamak üçin önümçilik meýilnamamyzy täzeläň
3. ippingüklemezden ozal barlamak üçin iberiş nusgasy
4. Satuwdan soň ajaýyp hyzmat ulgamyna eýe boluň
5. Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk, baha arzanladylyp bilner

Sorag-jogap

1.Siz öndüriji ýa-da söwdagärmi?
Biz 10 ýyldan gowrak wagt bäri hünärmen öndüriji we söwdagär, sizi görüp hoş geldiňiz.
2. Katalogyňyzy nädip alyp bilerin?
E-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz, katalogymyzy siziň bilen paýlaşarys.
3. Bahany nädip alyp bilerin?
Biziň bilen habarlaşyň we jikme-jik talaplaryňyzy aýdyň, şoňa görä takyk bahany bereris.
4. Nädip nusga alyp bilerin?
Dizaýnymyzy alsaňyz, nusga mugt we iberiş bahasyny töleýärsiňiz.Dizaýn nusgaňyzy düzen bolsaňyz, nusga almak üçin çykdajy tölemeli.
5.Men dürli dizaýn edip bilerinmi?
Hawa, dürli dizaýnlaryňyz bolup biler, dizaýnymyzdan saýlap bilersiňiz ýa-da adaty dizaýnlaryňyzy bize iberip bilersiňiz.
6.Gaplamagy gurup bilersiňizmi?
Hawa.

Synag

Önümler kemçilikli önümleriň önümçiligini ýok etmek üçin zawoddan çykmazdan ozal berk barlagdan we barlagdan geçer

cdscs1
cdscs2
cdscs4
cdscs5

Önümçilik

Dürli ýangyn söndürijiler, enjamlar we plastmassa önümçiligini goldamak üçin köp sanly import enjamlarymyz bar.

csdvf1
csdvf2
csdvf3
csdvf4
csdvf5
csdvf6
csdvf7
csdvf8
csdvf9

Şahadatnama

20221017093048
20221017093056

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň