Sprinkler garawullary we galkanlar Sprinkler bezeg tabagy

Gysga düşündiriş:

Açyk pürküji, goýberme mehanizmi bolmadyk pürküji.Closedapyk pürküji, temperaturany duýýan elementi we möhürleýji komponenti aýyrandan soň açyk pürküji.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümler bilen tanyşlyk

Çilim sepýän garawullar we galkanlar: Pürküjini ulanylýan mehaniki zeperlerden goraýan, ýöne pürküjiniň hereketine we pürküjiniň işine täsir etmeýän ýörite örtük.
Her dürli aýna lampoçka sepiji kelleler üçin niýetlenendir.Bu pürküji kelleler çaknyşmaga meýilli ýerlerde gurlanda, mehaniki ýa-da fiziki zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin ulanylýar.Gaty gorag çarçuwasy, pürküjiniň zeperlenmegini azaltmak üçin niýetlenendir.Suw bölegi tekjede ýa-da gözenegiň aşagynda ýa-da pürküji kellesini ýokardaky pürküjiniň täsirinden goramaly beýleki ýerlerde ulanylýar.Pürküji kellesi bilen bilelikde ulanylyp bilner.Çilim sepiji gorag çarçuwasy (gapagy) esasan pürküjini goramak we çaknyşan ýagdaýynda pürküjiniň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.Fireangyndan goramak ulgamynyň ýalňyş duýduryşy sebäpli gereksiz ýitgileriň öňüni almak üçin, pürküjiniň aýna lampasynyň çaknyşmagy sebäpli döwülmeginiň öňüni alyp biler.
Sprinkler bezeg plastinkasy : Çilimleýji bezeg plastinka sepiji bilen bilelikde ulanylýar we pürküjiniň gurnama ýagdaýyny owadan we jomart etmek üçin sepiji bilen potolokyň arasynda oturdylýar.

Aýratynlyk:

(1) ipeke çip görnüşi, ulanmak aňsat we arzan;
(2) pürküji bilen potolyň arasyndaky hakyky talaplara görä sazlap bilýän sazlanylýan görnüş;
(3) material poslamaýan polatdan we polatdan bölünýär;Faceerüsti bejermek polishing, ýalpyldawuk, hrom örtük, plastmassa sepmek we ş.m. bölünýär;
(4) Bezeg gyrymsylary bilen enjamlaşdyrylan.

 

 

Biz hakda

Kompaniýamyň esasy ýangyn önümleri: pürküji kellesi, pürküji kellesi, suw perdesi pürküji kellesi, köpük sepiji kellesi, irki basyş çalt jogap beriji kellesi, çalt jogap sepiji kellesi, aýna top sepiji kellesi, gizlin pürküji kellesi, ýelmeýän garyndy sepiji kellesi we ş.m. üstünde.

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda ODM / OEM özleşdirmesini goldaň.

20221014163001
20221014163149

Hyzmatdaşlyk syýasaty

1. Mugt nusga
2. Her prosesi bilýändigiňizi anyklamak üçin önümçilik meýilnamamyzy täzeläň
3. ippingüklemezden ozal barlamak üçin iberiş nusgasy
4. Satuwdan soň ajaýyp hyzmat ulgamyna eýe boluň
5. Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk, baha arzanladylyp bilner

Sorag-jogap

1.Siz öndüriji ýa-da söwdagärmi?
Biz 10 ýyldan gowrak wagt bäri hünärmen öndüriji we söwdagär, sizi görüp hoş geldiňiz.
2. Katalogyňyzy nädip alyp bilerin?
E-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz, katalogymyzy siziň bilen paýlaşarys.
3. Bahany nädip alyp bilerin?
Biziň bilen habarlaşyň we jikme-jik talaplaryňyzy aýdyň, şoňa görä takyk bahany bereris.
4. Nädip nusga alyp bilerin?
Dizaýnymyzy alsaňyz, nusga mugt we iberiş bahasyny töleýärsiňiz.Dizaýn nusgaňyzy düzen bolsaňyz, nusga almak üçin çykdajy tölemeli.
5.Men dürli dizaýn edip bilerinmi?
Hawa, dürli dizaýnlaryňyz bolup biler, dizaýnymyzdan saýlap bilersiňiz ýa-da adaty dizaýnlaryňyzy bize iberip bilersiňiz.
6.Gaplamagy gurup bilersiňizmi?
Hawa.

Synag

Önümler kemçilikli önümleriň önümçiligini ýok etmek üçin zawoddan çykmazdan ozal berk barlagdan we barlagdan geçer

cdscs1
cdscs2
cdscs4
cdscs5

Önümçilik

Dürli ýangyn söndürijiler, enjamlar we plastmassa önümçiligini goldamak üçin köp sanly import enjamlarymyz bar.

csdvf1
csdvf2
csdvf3
csdvf4
csdvf5
csdvf6
csdvf7
csdvf8
csdvf9

Şahadatnama

20221017093048
20221017093056

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň