Fireangyn sepýän kelleler

Gysga düşündiriş:

Spangyn pürküji kellesi ýangyn pürküji ulgamy üçin ulanylýar.Fireangyn dörän halatynda, suwy söndürmek üçin pürküji kelläniň üsti bilen sepilýär.Maýatnik pürküji kellesi, dik sepiji kellesi, adaty pürküji kellesi, pyýada pürküji kellesi we ş.m. bölünýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümler bilen tanyşlyk

Ot söndüriji

Material Bürünç
Nominal diametri (mm) DN15 ýa-da DN20
K faktor 5.6 (80) ORA-da 8.0 (115)
Iş basyşy 1.2MPa
Synag basyşy 3.0MPa 3 minutlyk basyş
Çyraçy lampa Adaty jogap
Temperaturanyň derejesi 57 ℃ 、 68 ℃ 、 79 ℃ 、 93 ℃ 、 141 ℃

GB5135.1.3.1 kesgitlemesine görä, pürküji ýylylyk täsirinde öňünden kesgitlenen temperatura aralygynda awtomatiki usulda başlaýan ýa-da ýangyn signalyna laýyklykda dolandyryş enjamlary tarapyndan başlaýan we dizaýn boýunça suw sepýän sepiji görnüşdir. pürküji görnüşi we akymy.

Maýatnik sepiji: Maýat pürküji iň köp ulanylýan pürküji.Ol maýatnik we suw üpjünçiligi şahasynyň turbasyna oturdylýar.Suw sepijiniň görnüşi parabolik bolup, umumy suwuň 80 ~ 100% -ini ýere sepýär.Asma potolokly otaglar üçin sepilen kelleler asylan potolokyň aşagynda ýerleşdiriler we maýatnik sepiji kelleler ýa-da asylan pürküji kelleler ulanylar.

Dogry sepiji: Dik sepiji suw üpjünçilik şahasynyň turbasyna dikligine oturdylýar.Çilim sepýän görnüş parabolikdir.Jemi suwuň 80 ~ 100% aşaklygyna sepilýär.Şol bir wagtyň özünde käbirleri potologa sepilýär.Ammarlar ýaly has hereketli we täsirine ýykgyn bolan ýerlerde gurmak amatly.Şeýle hem potolony has ýangyjy bilen goramak üçin otagyň potolok gatlagynyň üçeginde gizlenip bilner.(potolok bolmadyk ýerler üçin, suw paýlaýjy şahanyň turbasy şöhläniň aşagynda ýerleşdirilende, dik görnüşde bolmaly. Çaknyşykdan goralýan bölekler üçin gorag örtügi ýa-da potolok görnüşli pürküji bolmaly)

Ewol gyrasy pürküji: Pyýada pürküji kosmosa turbalary goýmak kyn ýerlerde gurmak üçin amatly diwara gurulýar.Esasan ofisler, koridorlar, otaglar, koridorlar we myhman otaglary ýaly binalaryň ýeňil howply ýerlerinde ulanylýar.Üçek gorizontal ýagtylyk howpy derejesi, orta howp derejesi I otag we ofis, pyýada pyýada pürküji ulanylyp bilner.

Biz hakda

Kompaniýamyň esasy ýangyn önümleri: pürküji kellesi, pürküji kellesi, suw perdesi pürküji kellesi, köpük sepiji kellesi, irki basyş çalt jogap beriji kellesi, çalt jogap sepiji kellesi, aýna top sepiji kellesi, gizlin pürküji kellesi, ýelmeýän garyndy sepiji kellesi we ş.m. üstünde.

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda ODM / OEM özleşdirmesini goldaň.

20221014163001
20221014163149

Hyzmatdaşlyk syýasaty

1. Mugt nusga
2. Her prosesi bilýändigiňizi anyklamak üçin önümçilik meýilnamamyzy täzeläň
3. ippingüklemezden ozal barlamak üçin iberiş nusgasy
4. Satuwdan soň ajaýyp hyzmat ulgamyna eýe boluň
5. Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk, baha arzanladylyp bilner

Sorag-jogap

1.Siz öndüriji ýa-da söwdagärmi?
Biz 10 ýyldan gowrak wagt bäri hünärmen öndüriji we söwdagär, sizi görüp hoş geldiňiz.
2. Katalogyňyzy nädip alyp bilerin?
E-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz, katalogymyzy siziň bilen paýlaşarys.
3. Bahany nädip alyp bilerin?
Biziň bilen habarlaşyň we jikme-jik talaplaryňyzy aýdyň, şoňa görä takyk bahany bereris.
4. Nädip nusga alyp bilerin?
Dizaýnymyzy alsaňyz, nusga mugt we iberiş bahasyny töleýärsiňiz.Dizaýn nusgaňyzy düzen bolsaňyz, nusga almak üçin çykdajy tölemeli.
5.Men dürli dizaýn edip bilerinmi?
Hawa, dürli dizaýnlaryňyz bolup biler, dizaýnymyzdan saýlap bilersiňiz ýa-da adaty dizaýnlaryňyzy bize iberip bilersiňiz.
6.Gaplamagy gurup bilersiňizmi?
Hawa.

Synag

Önümler kemçilikli önümleriň önümçiligini ýok etmek üçin zawoddan çykmazdan ozal berk barlagdan we barlagdan geçer

cdscs1
cdscs2
cdscs4
cdscs5

Önümçilik

Dürli ýangyn söndürijiler, enjamlar we plastmassa önümçiligini goldamak üçin köp sanly import enjamlarymyz bar.

csdvf1
csdvf2
csdvf3
csdvf4
csdvf5
csdvf6
csdvf7
csdvf8
csdvf9

Şahadatnama

20221017093048
20221017093056

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň