JOB sepiji lampa ZSTGX15-68 ℃ gury maýatnik sepiji

Gysga düşündiriş:

Gury maýatnik pürküji, pes temperaturada doňup bilýän ýa-da möwsümleýin ewakuasiýa zerur bolan pürküji ýangyn söndüriji ulgamlar üçin ýörite işlenip düzüldi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümler bilen tanyşlyk

Model T-ZSTGX 80-68 ℃ Q5 T-ZSTGX 80-93 ℃ Q5 T-ZSTGX 80-68 ℃ Q3 T-ZSTGX 80-93 ℃ Q3
Gurnamak Maýatnik
Tekstiň ululygy R₂ 1
Nominal iş basyşy 1.2MPa
Zawodyň synag basyşy 3.0MPa
Akym aýratynlyklary 80
Gurmak ölçegleri Müşderiniň talaplaryna laýyklykda 75-1400mm özleşdirildi
Malylylyk dinamiki aýratynlyklary 50 ~ 80 (ms) ½ ≤50 (ms) ½

Gury maýatnik pürküji, pes temperaturada doňup bilýän ýa-da möwsümleýin ewakuasiýa zerur bolan pürküji ýangyn söndüriji ulgamlar üçin ýörite işlenip düzüldi.Gury pürküji we gury duýduryş klapan, öňünden hereket edýän duýduryş klapan, suw akymynyň görkezijisi, basyş wyklýuçateli, ýangyç turba ulgamy ýaly beýleki komponentler awtomatiki pürküji ýangyn söndüriş ulgamyny emele getirýär.Ulgamyň esasy düzüm bölegi bolup, ýangyn duýduryşyny ýüze çykarmak, ulgamy başlamak we sepmek ýaly rol oýnaýar.Daşary ýurtdan getirilýän JOB aýna topy, durnukly we ygtybarly öndürijiligi bolan temperatura datçigi hökmünde ulanylýar. Gury görnüşli awtomatiki pürküji ulgamy, adatça ýapyk pürküji bilen ýangyn söndüriji ulgamdyr.Adatça turba ulgamy gyzarmaýar, diňe basyşly howa ýa-da azot.Bina ýangyn bolan ýagdaýynda ýangyn nokadyna ýetende, adaty ýapyk pürküji açylýar.Pürküji açylanda ilki tükeniň, soň bolsa ody öçürmek üçin ýuwuň.
ZSTGX15-68 gury maýatnik pürküji çarçuwa, aýna top, içki turba, daşky turba, top oturgyjy, möhür, pürküji plastinka we ş.m. bilen gurnalan. Dizaýn taýdan laýyk we daşky görnüşi owadan.

1. Pürküji çarçuwasy mis ergininden, ýokary güýçli we güýçli poslama garşy, ýerüsti hrom bilen örtülen,
2. Daşary ýurtdan getirilýän Iş aýna topy, durnukly öndürijiligi, takyk işleýiş temperaturasy we wagtynda ýangyny öçürip bilýän temperatura datçigi hökmünde ulanylýar.
3. Uzak möhletli elastik gazly möhüri ulanmak, uzak wagtlap işlänsoň kadaly we ygtybarly işläp biler.
4. Gury pürküjiniň ýörite mehanizmi, suw sepijiniň hereketinden öň gury pürküjiniň birleşdiriji turbasyna girmeginiň öňüni almak üçin birleşdiriji turbadaky möhürleýji enjam bilen enjamlaşdyrylandyr.
5. Daşarky turba owadan görnüşi we güýçli poslama garşylygy bolan püskürmek prosesi bilen bejerilýär.

Biz hakda

Kompaniýamyň esasy ýangyn önümleri: pürküji kellesi, pürküji kellesi, suw perdesi pürküji kellesi, köpük sepiji kellesi, irki basyş çalt jogap beriji kellesi, çalt jogap sepiji kellesi, aýna top sepiji kellesi, gizlin pürküji kellesi, ýelmeýän garyndy sepiji kellesi we ş.m. üstünde.

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda ODM / OEM özleşdirmesini goldaň.

20221014163001
20221014163149

Hyzmatdaşlyk syýasaty

1. Mugt nusga
2. Her prosesi bilýändigiňizi anyklamak üçin önümçilik meýilnamamyzy täzeläň
3. ippingüklemezden ozal barlamak üçin iberiş nusgasy
4. Satuwdan soň ajaýyp hyzmat ulgamyna eýe boluň
5. Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk, baha arzanladylyp bilner

Sorag-jogap

1.Siz öndüriji ýa-da söwdagärmi?
Biz 10 ýyldan gowrak wagt bäri hünärmen öndüriji we söwdagär, sizi görüp hoş geldiňiz.
2. Katalogyňyzy nädip alyp bilerin?
E-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz, katalogymyzy siziň bilen paýlaşarys.
3. Bahany nädip alyp bilerin?
Biziň bilen habarlaşyň we jikme-jik talaplaryňyzy aýdyň, şoňa görä takyk bahany bereris.
4. Nädip nusga alyp bilerin?
Dizaýnymyzy alsaňyz, nusga mugt we iberiş bahasyny töleýärsiňiz.Dizaýn nusgaňyzy düzen bolsaňyz, nusga almak üçin çykdajy tölemeli.
5.Men dürli dizaýn edip bilerinmi?
Hawa, dürli dizaýnlaryňyz bolup biler, dizaýnymyzdan saýlap bilersiňiz ýa-da adaty dizaýnlaryňyzy bize iberip bilersiňiz.
6.Gaplamagy gurup bilersiňizmi?
Hawa.

Synag

Önümler kemçilikli önümleriň önümçiligini ýok etmek üçin zawoddan çykmazdan ozal berk barlagdan we barlagdan geçer

cdscs1
cdscs2
cdscs4
cdscs5

Önümçilik

Dürli ýangyn söndürijiler, enjamlar we plastmassa önümçiligini goldamak üçin köp sanly import enjamlarymyz bar.

csdvf1
csdvf2
csdvf3
csdvf4
csdvf5
csdvf6
csdvf7
csdvf8
csdvf9

Şahadatnama

20221017093048
20221017093056

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň